ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਦੀ ਸਾਬਤ ਸੁਝਾਅ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲਈ — ਪਿਆਰ «ਸੁਝਾਅ»

ਨਾ, ਨਾ ਹੈ, ਤੇਜ਼ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਨ ਲਈ. ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਵੀ ਸਭ ਸ਼ਰਮੀਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਡੇਟਿੰਗ ਅਤੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਹੈ. ਵੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਦਮੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਧਾਉਣਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ. ਵਰਤਣ ਹੇਠ ਸੁਝਾਅ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਡੇਟਿੰਗ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ, ਅਤੇ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੀਣੇ ਇੱਕ ਪੱਟੀ ‘ ਤੇ. ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਮਝਣ ਕਿਸਮ…